Cập nhật: 09:31:21 27/12/2021

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” của UBND tỉnh, định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và  phổ biến kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện; UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức công tác tuyên  truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao nhận thức và hiểu biết pháp luật  trong các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trên địa  bàn huyện nhằm xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật… góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay để thu  hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và  Nhân dân tham gia. Tạo thêm kênh thông tin để mọi người dân tiếp cận với các  chính sách pháp luật, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tăng cường pháp  chế xã hội chủ nghĩa và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

2. Yêu cầu 

- Cuộc thi phải được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện. 

- Nội dung câu hỏi thi phải ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với từng đối tượng,  lĩnh vực và nhu cầu xã hội; có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả; đảm bảo các quy định của pháp luật, đặc biệt là các văn bản luật mới được phổ biến sâu rộng đến với các tầng lớp Nhân dân và người lao động. 

- Ban Tổ chức cuộc thi, các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND xã,  thị trấn, trường học làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung kế hoạch để đảm bảo thu hút đông đảo mọi đối tượng tham gia dự thi.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Đối tượng 

- Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao  động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm  việc và học tập trên địa bàn huyện Tiên Phước. 

- Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến. 

2. Thời gian 

a) Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ tháng 01/2022 đến ngày 10/3/2022. b) Thời gian tổng kết: Tháng 3/2022. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG 

1. Nội dung 

Tập trung vào những lĩnh vực chủ yếu như: Luật Phòng, chống ma túy, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ luật Lao động, Luật Giao  thông đường bộ, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và  các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Hình thức thi 

Thi trắc nghiệm trực tuyến. Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi tìm  hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử huyện Tiên Phước tại địa  chỉ http://tienphuoc.gov.vn để tham gia trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.  Chi tiết về cách thức tham gia Cuộc thi thực hiện theo hướng dẫn tại Thể lệ cuộc thi. 

3. Cơ cấu giải thưởng 

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất, thời gian trả lời nhanh nhất và có dự đoán số người tham gia dự thi đúng hoặc gần đúng nhất. Trường hợp có từ 02 người trở lên trả lời đúng số câu hỏi trắc nghiệm như nhau, có  thời gian trả lời trùng nhau và có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng như nhau thì Ban tổ chức sẽ là người quyết định thí sinh đạt giải (có thể chọn người tham gia cuộc thi sớm hơn).  

a) Đối với giải tập thể 

01 giải tập thể: 1.500.000 đồng dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất (ưu tiên  các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có thí sinh đạt giải). 

b) Đối với giải cá nhân 

+ 01 giải Nhất: 1.200.000 đồng; 

+ 02 giải Nhì: mỗi giải 800.000 đồng; 

+ 03 giải Ba: mỗi giải 500.000 đồng; 

+ 05 giải khuyến khích: mỗi giải 300.000 đồng.

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức cuộc thi từ nguồn kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã phân bổ cho Phòng Tư pháp. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp huyện tham mưu UBND huyện thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi; chuẩn bị phần mềm thi trực tuyến, xây dựng bộ câu hỏi, đáp án; theo dõi, đôn đốc việc triển khai tổ chức cuộc thi theo đúng kế hoạch và tổ chức tổng kết cuộc thi. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện có trách nhiệm liên kết Cổng thông tin  điện tử huyện với phần mềm thi trực tuyến đảm bảo thông suốt trong thời gian diễn ra cuộc thi. 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền rộng rãi về cuộc thi trên sóng phát thanh, truyền hình huyện. 

4. Các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn, các trường học đóng trên địa bàn huyện thông báo rộng rãi và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tích cực tham  gia cuộc thi. 

5. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tuyên  truyền, phổ biến và vận động cán bộ, hội viên của mình tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến theo nội dung Kế hoạch này. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước, đề nghị các cơ quan, đơn vị và mọi người dân  tích cực hưởng ứng cuộc thi./.